Keresztelő János
Máté Evangyélioma 11. rész


  1. És lőn, mikor elvégezé Jézus a tizenkét tanítványának adott
   utasítást, elméne onnan, hogy tanítson és prédikáljon azoknak
   városaiban. 
  2. János pedig, mikor meghallotta a fogságban a Krisztus csele-
   kedeteit, elküldvén kettőt az ő tanítványai közül, 
  3. Monda néki: Te vagy-é az, a ki eljövendő, vagy mást várjunk? 
  5. A vakok látnak, és a sánták járnak; a poklosok megtisztulnak
   és a siketek hallanak; a halottak föltámadnak, és a szegé-
   nyeknek evangyéliom hirdettetik; 
  6. És boldog, a ki én bennem meg nem botránkozik. 
  7. Mikor pedig azok elmentek vala, szólni kezde Jézus a sokaságnak
   Jánosról: Mit látni mentetek ki a pusztába? Nádszálat-é, a mit 
   a szél hajtogat? 
  8. Hát mit látni mentetek ki? Puha ruhába öltözött embert-é? Ímé 
   a kik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. 
  9. Hát mit látni mentetek ki? Prófétát-é? Bizony, mondom néktek, 
   prófétánál is nagyobbat! 
 10. Mert ő az, a kiről meg van írva: Ímé én elküldöm az én követemet
   a te orczád előtt, a ki megkészíti előtted a te útadat. 
 11. Bizony mondom néktek: az asszonyoktól szülöttek között nem 
   támadott nagyobb Keresztelő Jánosnál; de a ki legkisebb a meny-
   nyeknek országában, nagyobb nálánál. 
 12. A Keresztelő János idejétől fogva pedig mind mostanig erőszakos-
   kodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt. 
 13. Mert a próféták mindnyájan és a törvény Jánosig prófétáltak vala. 
 14. És, ha be akarjátok venni, Illés ő, a ki eljövendő vala. 
 15. A kinek van füle a hallásra, hallja. 
 16. De kihez hasonlítsam ezt a nemzetséget? Hasonlatos a gyermekekhez,
   a kik a piaczon ülnek, és kiáltoznak az ő társaiknak, 
 17. És ezt mondják: Sípoltunk néktek, és nem tánczoltatok; siralmas 
   énekeket énekeltünk néktek, és nem sírtatok. 
 18. Mert eljött János, a ki sem eszik, sem iszik, és azt mondják: 
   Ördög van benne. 
 19. Eljött az embernek Fia, a ki eszik és iszik, és ezt mondják: 
   Ímé a nagy étü és részeges ember, a vámszedők és bűnösök barátja!
   És igazoltaték a bölcseség az ő fiaitól. 
 20. Ekkor elkezdé szemökre hányni ama városoknak, a melyekben legtöbb
   csodái lőnek, hogy nem tértek vala meg: 
 21. Jaj néked Korazin! Jaj néked Bethsaida! Mert ha Tirusban és 
   Sidonban történnek vala azok a csodák, a melyek bennetek lőnek, 
   rég megtértek volna gyászruhában és hamuban. 
 22. De mondom néktek: Tirusnak és Sidonnak könnyebb dolga lesz az 
   ítélet napján, hogynem néktek. 
 23. Te is Kapernaum, a ki az égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz
   megaláztatni; mert ha Sodomában történnek vala azok a csodák, a 
   melyek te benned lőnek, mind e mai napig megmaradt volna. 
 24. De mondom néktek, hogy Sodoma földének könnyebb dolga lesz az 
   ítélet napján, hogynem néked. 
 25. Abban az időben szólván Jézus, monda: Hálákat adok néked, Atyám, 
   mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az 
   értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. 
 26. Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted. 
 27. Mindent nékem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a Fiút, 
   csak az Atya; az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és a kinek a 
   Fiú akarja megjelenteni. 
 28. Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltet-
   tetek, és én megnyugosztlak titeket. 
 29. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy 
   én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti 
   lelkeiteknek. 
 30. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. 
 

Vissza